“ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්”

ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන, මාර්ගගත තොරතුරු පද්ධතියේ ස්වේච්ඡාවෙන් ලියාපදිංචි වන ලෙස ඉතාලියේ වෙසෙන සියලුම ශ්‍රීලාංකිකයන් වෙත ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ආරාධනා කරනු ලැබේ

இத்தாலியில் வசிக்கும் இலங்கையர்கள்​

இத்தாலியில் வசிக்கும் அனைத்து இலங்கை நாட்டவர்களையும் தானாக முன் வந்து இத்தாலியின் இலங்கை துாதரகத்தினால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற இணைய தள ஆன்லைன் போர்ட்டலில் தம்மை பதிவு செய்து கொள்ளறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றார்கள்.

Sri Lankans in Italy

The Embassy of Sri Lanka in Italy invites all Sri Lankan expatriates in Italy to register voluntarily in “Sri Lankans in Italy” online portal, which is managed by the Embassy of Sri Lanka in Italy.

Register Now